Search
en-USsl-SI
Menu
Search

 

KRASen - Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora

Finančni vir: Javna Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra: J6-8266

Trajanje: 1.5.2017 - 30.4.2020

 

 

 

 

Opis projekta

Spremembe okoljskih razmer, nastale zaradi naravnih dejavnikov in zaradi posrednega ali neposrednega človekovega delovanja, močno vplivajo na kroženje vode. Vse bolj dolgotrajne učinke z zmanjševanjem vodnih zalog in kratkotrajne učinke z vedno bolj pogostim pojavljanjem ekstremnih dogodkov (poplave, suše) v prihodnje napovedujejo tudi dolgoročno merjeni meteorološki in hidrološki podatki ter simulacije. Zaradi posebnosti pretakanja podzemnih voda in velike dinamičnosti hidroloških procesov so vodonosniki s kraško poroznostjo še posebej ranljivi na učinke različnih okoljskih sprememb. Okoljske spremembe hkrati z grožnjo predstavljajo izziv predvsem za ustrezen prostorski razvoj območij bogatih s krasom. Zato je namen projekta proučiti vplive okoljskih sprememb na kraške vodonosnike, oceniti njihovo ranljivost ter pripraviti predloge za primerno prilagajanje rabe prostora tem spremembam in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Ključni cilj projekta je razviti inovativni koncept za okoljskim spremembam prilagojeno načrtovanje prostora in upravljanje s kraškimi vodnimi viri.

 

 

 

 

 

Vsebina in program dela

 

DS 1: Vodenje in koordinacija projekta (UIRS)
A 1.1: Upravljanje projekta in poročanje
A 1.2: Komunikacija med partnerji
DS 2: Oblikovanje podatkovne baze znanja
A 2.1: Izbor reprezentativnih izvirov za podrobne raziskave in napovedi
A 2.2: Izdelava baze podatkov o predhodnih hidrogeoloških in krasoslovnih raziskavah
A 2.3: Pregled stanja rabe prostora, uporabe in varovanja vodnih virov
DS 3: Količinsko ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 3.1: Analiza trendov karakterističnih pretokov in napovedi
A 3.2: Primerjava s trendi padavin, evapotranspiracije in temperature zraka
A 3.3: Primerjava s spremembo rabe tal v zaledjih
DS 4: Kakovostno ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 4.1: Analiza trendov kakovosti izbranih kraških vodnih virov
A 4.2: Podrobno spremljanje kakovosti vode v času ekstremnih hidroloških dogodkov
A 4.3: Simulacija onesnaženja v času ekstremnih dogodkov s pomočjo umetnega sledenja
DS 5: Vplivi okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme ter učinki na prostor
A 5.1: Ovrednotenje vplivov okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme
A 5.2: Ocena ranljivosti prostora in izbranih gospodarskih sektorjev
DS 6: Koncept prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam
A 6.1: Vloga kraških vodonosnikov pri dušenju poplav in vzdrževanju baznega toka
A 6.2: Posledice ekstremnih hidroloških dogodkov za vodonosnik, habitat in prostor
A 6.3: Izdelava koncepta prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam

 

DS/A 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
DS 1 Vodenje in koordinacija projekta (UIRS)
A 1.1                        
A 1.2                        
DS 2 Oblikovanje podatkovne baze znanja
A 2.1                        
A 2.2                        
A 2.3                        
DS 3 Količinsko ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 3.1                        
A 3.2                        
A 3.3                        
DS 4 Kakovostno ovrednotenje izbranih kraških vodnih virov
A 4.1                        
A 4.2                        
A 4.3                        

DS 5

Vplivi okoljskih sprememb na kraške vodne vire in ekosisteme ter učinki na prostor
A 5.1                        
A 5.2                        
DS 6 Koncept prilagajanja prostorskega načrtovanja okoljskim spremembam
A 6.1                        
A 6.2                        
A 6.3                        
DS 7  
A 7.1                        
A 7.2                        

 

 

 

 

 

Rezultati projekta

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAVBAR N. et al. 2021: Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeol. J doi: 10.1007/s10040-020-02268-x [COBISS.SI-ID 41163779]

2. KOVAČIČ G. et al. 2020: Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources : Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water doi: 10.3390/w12113087 [COBISS.SI-ID 35802883]

3. KAUFMANN G. et al. 2020: Understanding the temporal variation of flow direction in a complex karst system (Planinska Jama, Slovenia). Acta carsol. doi: 10.3986/ac.v49i2-3.7373 [COBISS.SI-ID 46222595]

4. PETRIČ M. et al. 2020: Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction : the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia). Acta carsol. doi: 10.3986/ac.v49i1.8582 [COBISS.SI-ID 35064579]

5. SKOK S. et al. 2020: Antimicrobial resistant Escherichia coli from karst waters, surfaces and bat guano in Slovenian caves. Acta carsol. doi: 10.3986/ac.v49i2-3.9103. [COBISS.SI-ID 46221571]

6. KOVAČIČ G. & RUPNIK T. 2019: Kakovostno stanje Rakiškega stržena po obnovi Centralne čistilne naprave Postojna. Geografski vestnik doi: 10.3986/GV91203 [COBISS.SI-ID 1541974212]

7. MAYAUD C. et al. 2019: Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. J. of Hydrol. doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092 [COBISS.SI-ID 44973357]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. RAVBAR N. et al. 2018: High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: MILANOVIĆ S. (ur.), STEVANOVIĆ Z. (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje [COBISS.SI-ID 43537197]

9. GULIČ A. 2020: Coastal area of Slovenia : traversing spaces and intertwining processes between land and sea. V: ĐORĐEVIĆ, Aleksandar (ur.). Zbornik radova. Beograd [COBISS.SI-ID 45373187]

10. GULIČ A. 2020: Sustainable spatial development of coastal areas: : challenges and explanations of the current situation in Slovenia. V: STANIŠIĆ N. (ur.). Sustainable urban development : proceedings, 2. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, novi pristupi u strateškom planiranju urbane infrastrukture, Sarajevo, 15. - 16. oktobar 2020, Sarajevo [COBISS.SI-ID 50795779]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. MAYAUD C. et al. 2020: Assessment of different worst-case flood scenarios for Planinsko Polje (Slovenia). V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. doi: 10.5194/egusphere-egu2020-4926 [COBISS.SI-ID 14925315]

12. RAVBAR N. et al. 2020: Changes in hydrological behaviour : case studies of the Unica and Rižana karst springs, Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. doi: 10.5194/egusphere-egu2020-12961 [COBISS.SI-ID 14929923]

13. SCHELLER M. et al. 2020: Modeling spatial and temporal hydrologic variability of karst vulnerability at a large Slovenian karst aquifer. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. doi: 10.5194/egusphere-egu2020-1009 [COBISS.SI-ID 14929411]

14. MAYAUD C. et al. 2018: Understanding flooding in Planinsko Polje (Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf [COBISS.SI-ID 43546413]

15. RAVBAR N. et al. 2018: A flood pulse triggered temporal and spatial dynamics of water quality in a binary karst aquifer : example from SW Slovenia. V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf [COBISS.SI-ID 43546669]

2.01 Znanstvena monografija

16. BLATNIK M. et al 2020: Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Springer, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5 [COBISS.SI-ID 17912067]

 

 


Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
T: 01/420 13 10
www.uirs.si


ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa
Titov trg 2
6230 Postojna
T: 05/ 700 19 00
izrk.zrc-sazu.si


Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000 Koper
T: 05/ 66 37 740
www.fhs.upr.si


Eurofins ERICo d.o.o.
Koroška 58
3320 Velenje
T: 03/ 898 19 30
www.erico.si

Copyright 2024 by UIRS Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top